Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Görev Tanımı
 Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Genel Sekreterlik

Birim

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

 1. Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak ve Üniversite birimlerinin ihtiyaçları ile ilgili Kanun, Yönetmelik, Mevzuatlar ve Kararlar doğrultusunda, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın işleri ve hizmetleri kapsamında mevcut, geliştirilen ve ihtiyaçlara göre üretilen, satın alınan yapıların yönetimini yapmak. Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerinin yerine getirilmesi amacı ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yönetim ve Organizasyonunu sağlamak,
 2. Ulusal ve Uluslararası Kurumlar, Kuruluşlar, Üniversiteler, Paydaşlar ve Kurum birimleri ve ihtiyaçları doğrultusunda Eğitim ve araştırmada her türlü bilgiyi derlemek, değerlendirmek, kayıtlarını tutmak ve yayınlanmasını sağlamak. Eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,
 3. Gerekli yayın ve dokümanları bilgi işlem ortamına aktarmak, korumak ve gerektiğinde raporlayarak mevcut bilginin hizmete sunulmasını sağlamak,
 4. Bütçe ve yatırımların; fakülte, yüksekokul, enstitü, bölüm, anabilim dalları itibarıyla öğretim elemanları ve öğrencilerin dağılımının; üniversitelerin fiziki imkân ve kaynaklarının kayıtlarını tutmak ve bilgi amacı ile raporlamak,
 5. Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek, Merkez ve diğer yerleşkelerde (Rektörlük, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve diğer birimler) iş birliği yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, bakım ve onarımlarını yapmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle yürütmek,
 6. Bilgi işlem projeleri oluşturmak, projelerle ilgili olarak üniversite birimleri arasında koordinasyon sağlamak ve işbirliği içerisinde çalışmak,
 7. Bilişim teknolojisindeki gelişmeleri izlemek, görüş ve önerilerde bulunarak bunların üniversite bünyesine aktarımını sağlamak. Elektronik bilgi, belge ve iş akış düzenini kurmak, buna yönelik projeler geliştirmek, uygulamak ve uygulatmak, bilişim sistemlerinin temin bakım ve onarımlarına ilişkin üniversite tarafından belirlenen ilkelere paralel olarak düzenlemeler yapmak,
 8. Üniversitenin tüm birimlerinde iş sürekliliğinin temini için, internet ve bilgi sistemleri altyapısının düzenliliği ve güncel teknolojilere uygun hale getirilmesini sağlamak,
 9. Üniversitenin bilgi sistemleri güvenliğini sağlamak ve veri güvenliği politikaları oluşturmak ve geliştirmek,
 10. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile ilgili idari iş ve işlemlerin işleyişini ve sürekliliğini sağlamak,
 11. Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek, üst yönetimin vereceği diğer görevleri yapmak. Kurum birimleri ile irtibat halindeki proje ve çalışmaları yapmak. Gelişen teknoloji ve yönetimsel işlevselliklere göre eklenecek tüm iş ve işlemleri yapmak.