Personel Görev Tanımı ve Nitelikleri - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Personel Görev Tanımı ve Nitelikleri

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERSONEL GÖREV TANIMI VE NİTELİKLERİ

 

KASIM 2018

 

Üst Birim 

Gazi Üniversitesi

Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Görevi

Daire Başkanı

Üst Yönetici/Yöneticileri

Rektör, Rektör Yrd, Genel Sekreter

Astları

BİDB Personeli

   

Bu görev tanımı formu;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Görevin Tanımı

Gazi Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Personel Daire Başkanlığının vizyonu, misyonu doğrultusunda bilişim ile ilgili tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek, Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayrımı yapmaksızın güvenli ve huzurlu iş ortamı yaratmak, yapılan işlerin kontrolü ve denetlenmesini sağlamak, üst birimlerle diyaloga geçerek Başkanlığın ihtiyaçlarını, sorunlarını bildirmek, yürütülen projeler hakkında rapor sunmak.

Görevi ve Sorumlulukları

1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapar,

2. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı birimleri arasında eşgüdümü sağlayarak birimler arasında düzenli çalışmayı sağlar,

3. Daire Başkanlığının misyon ve vizyonunu belirler, tüm çalışanlar ile paylaşır, gerçekleşmesi için çalışanları motive eder,

4. Daire Başkanlığının personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapar,

5. Daire Başkanlığında gerçekleştirilen işlerin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar,

6. Daire Başkanlığı personelinin sorunlarını tespit eder, çözüme kavuşturur, gerektiğinde üst makamlara iletir,

7.  Başkanlığın fiziki donanımı ile personelinin etkili ve verimli olarak kullanılmasını sağlar,

8.  Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlar,

9.  Tasarruf ilkelerine uygun hareket eder,

10. Bağlı personelin işlerini daha verimli, etkin ve daha kaliteli yapmalarını sağlayacak beceri ve deneyimi kazanmaları için sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarını yakalayabilmelerine olanak tanır,

11.  Daire Başkanlığında çalışan idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli arasında işbölümünü sağlar, gerekli denetim-gözetimi yapar,

12.  Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder,

13.  Kurum/kuruluş ve şahıslardan Daire Başkanlığına gelen yazıların cevaplandırılması için gerekli işlemleri yapar,

14.  Akademik ve idari personelin özlük hakları işlemlerinin yürütülmesini sağlar,

15.  Bilgi edinme yasası çerçevesinde, bilgi istemi niteliğini taşıyan yazılara cevap verir,

16.  Daire Başkanlığını işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar,

17.  İdari personelin izinlerini Daire Başkanlığındaki işleyişi aksatmayacak biçimde düzenler,

18.  Üst makamların imzasına sunulacak yazıları parafe eder,

19.  Daire Başkanlığını için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında taşınır kayıt kontrol yetkilisi ve ayniyat saymanı ile eşgüdümlü çalışır,

20.  Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için standartların belirlenmesini sağlar,

21.  Daire Başkanlığında yürütülen işler ile ilgili yeterliliklerinin belirlenmesini sağlar,

22.  Daire Başkanlığı ile ilgili öz değerlendirme raporunu hazırlar,

23.  Daire Başkanlığının stratejik planını hazırlar. Belirlenen standartların kalitesinin geliştirilmesini sağlar,

24.  Amirlerince verilecek benzeri görevleri yapar.

Yetkileri

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,

2.  Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek,

3.  Gazi üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak,

4.  İmza yetkisine sahip olmak,

5.  Harcama yetkisi kullanmak,

6.  Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak,

7.  Emrindeki yönetici ve personeli, ödüllendirme, eğitim verme, görevini değiştirme ve izin verme yetkisine sahip olmak,

8.  Kuruma alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisine sahip olmak.

 

Üst Yöneticisi

Rektör, Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter

Nitelikleri

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

Sorumlulukları

Daire Başkanı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Rektöre karşı sorumludur.

 

 

Üst Birim

Gazi Üniversitesi

Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Görevi

Bilgi İşlem Şube Müdürü

Üst Yönetici/Yöneticileri

Daire Başkanı

   

Bu görev tanımı formu;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Görevin Tanımı

Bilgi İşlem Şube Müdürü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesini, teknik ve idari işlerini, yasa ve mevzuatlara uygun olarak yapmak.

Görevi ve Sorumlulukları

1. Yönetim fonksiyonlarını kullanarak şubenin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak,

2. Modern bilişim imkânlarının üniversite genelinde etkin, verimli ve yaygın olarak kullanılabilmesi için, bilişim teknolojilerini yakından takip etmek, gereken eğitim ve kurslara katılarak, üniversitede kullanılan bilişim teknolojilerini yeni gelişmelere sürekli uygunlaştırmak,

3. Görev kapsamına giren tüm birimlerin gereksinimi olan veya olabilecek yazılım, otomasyon çözümlerini belirlemek ve iş-kaynak (personel-zaman vb.) planlamasını yaparak, ilgili yazılım geliştirme standartları çerçevesinde üretmek,

4. Üretilemeyen yazılım/program/otomasyonları, dış kuruluşlardan üniversiteye satın alma yoluyla temin etme sürecinde ilgili şartnameleri hazırlamak veya hazırlatmak, satın alma veya muayene kabul komisyonlarına görevli vermek,

5. Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü’ndeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlerini yaptırmak,

6.  Birim personelinin izin planlamasını yapmak,

7.  İdari birimlere ait iş ve işlemlerin gelen iş taleplerinin değerlendirilmesini yapmak, işin yürütülmesi için takip ve cevap vermek,

8.  Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar-destek unsuru olarak üst yönetime bilgilendirme, görüş ve önerilerde bulunmak,

9.  Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve daire başkanınca verilen diğer görevleri yapmak,

10. Kalite politikasının ve kalite hedeflerinin Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü içerisinde iletilmesini ve benimsenmesini sağlamak,

11.  İlgili prosedürler uyarınca, kalite yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak.

Yetkileri

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,

2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek,

Üst Yöneticisi

Daire Başkanı

Nitelikleri

1.  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanmış olmak,

2.  Lisans mezunu olmak,

3.  Bilişim / Yazılım teknolojileri konularında bilgi, deneyim ve sertifikasyon sahibi olmak,

4.  Proje liderlik vasıflarına sahip olmak.

Sorumlulukları

Bilgi İşlem Şube Müdürü, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Daire Başkanına karşı sorumludur.

 

 

Üst Birim

Gazi üniversitesi

Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Görevi

Ağ ve Sistem Yönetimi Personeli

Üst Yönetici/Yöneticileri

Daire Başkanı

Astları

Birim Personeli

   

Bu görev tanımı formu;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Görevin Tanımı

“5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun", “ULAKBİM Kabul Edilebilir Kullanım Politikası Sözleşmesi” mevzuatlarında belirtilen görev ve sorumlulukları ve Gazi Üniversitesi sunucularının kurulum, işletme ve bakım işlerinde Bilgi İşlem Daire Başkanına karşı sorumluluklarını yerine getirmek.

Görevi ve Sorumlulukları

1.  Kablolu ve kablosuz ağ yapısını mevzuat hükümlerine uygun olarak yönetmek ve ağın güvenliğini sağlamak,

2.  Yönetim fonksiyonlarını (Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon, Denetim) kullanarak personelinin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak,

3. Gelişen teknolojileri takip etmek, kurum için uygun olanları tespit edip, hazırlanacak teknik şartnamelerle bu teknolojilerin satın alınması sağlamak,

4. Yapılacak çalışmalar ile geliştirilecek projelere karar vermek ve bu işlerin gerçekleştirilmesi için Şube Müdürlüğü personelini sevk ve idare etmek,

5. Diğer birimlerle koordineli olarak yapılması gereken işlerde bu birimlerle gerekli görüşmeleri yapmak,

6. Daire Başkanlığı içerisinde düzenli olarak tertiplenen toplantılarda birimi temsil etmek,

7. Birim içi ve hizmet içi eğitimleri kararlaştırmak,

8. Yapılan işlerle ilgili gerekli raporları hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak,

9. Teknik şartname hazırlamak,

10. Mal-muayene komisyonlarında görev almak,

11. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri yapmak,

12. Kablolu ve kablosuz ağ altyapısı ile ilgili projeler hazırlamak,

13. Kablolu ve kablosuz ağ yapısını yönetmek ve güvenliğini sağlamak,

14. Firewall sistemlerini yönetmek,

15. Fakülte ve birimlerde görevli bilgisayar ağından sorumlu personellere teknik destek ve eğitim vermek,

16. Kurum içi ve dışına yapılacak ağ altyapısı, kablolama gibi görev alanına giren işler için şartname hazırlamak ve projeyi yönetmek,

17. Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

18. Görev alanıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak,

19. İdare tarafından yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına katılmak,

20. Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yapmak,

21. Üniversite sistem yapısında bulunan fiziksel ve sanal sunucuların, veri depolama Üniteleri ve yedekleme cihazlarının, donanım ve yazılım olarak planlama, kurulum ve yönetimini yapmak,

22. Tüm sunucuların yedekleme işlemlerini yapmak ve takip etmek,

23. Sistem yapısında bulunan herhangi bir cihaz, sunucu ve sistem yazılımında oluşan arızalarda en kısa sürede arızaya müdahale etmek,

24. Sistem yapısında bulunan sunucu ve sistem yazılımları için arıza veya güncelleme gibi durumlarda gerektiğinde ilgili firmalardan destek almak,

25. Sistem yapısı için gerekli yazılım ve donanım ihtiyaçlarını belirlemek ve alımı için gerekli teknik şartnameleri hazırlamak,

26. Sistem yapısında bulunan sunucu ve sistem yazılımlarının performanslarını ve trafik değerlerini düzenli olarak gözlemleyerek, hataları analiz etmek, performansı artırmak ve kaynakları doğru kullanmak için gerekli iyileştirmeleri yapmak,

27. Yönetilen sistemler ile ilgili bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak,

28. Belirtilen görevlerle ilgili olarak yaptığı çalışmalar konusunda üstüne bilgi vermek.

Yetkileri

1. Görevli bulunduğu grup ile ilgili işleri organize etmek,

2. Görev alanı ile ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunarak Daire Başkanını bilgilendirmek,

3. Mevzuat gereğince göreviyle ilgili görüş ve önerilerini bildirmek.

 

Üst Yöneticisi

Daire Başkanı

Birime Bağlı İş Unvanları

Mühendis, Tekniker, Bilgisayar İşletmeni, Programcı

Nitelikleri

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

Sorumlulukları

Ağ ve Sistem Yönetimi Personeli, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Daire Başkanına karşı sorumludur.

 

Üst Birim

Gazi Üniversitesi

Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Görevi

Yazılım Geliştirme Personeli

Üst Yönetici/Yöneticileri

Daire Başkanı

Astları

Birim Personeli

   

Bu görev tanımı formu;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Görevin Tanımı

Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Daire Başkanlığının vizyonu, misyonu doğrultusunda bilişim ile ilgili tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak, Bilgi İşlem Daire Başkanlığının kontrol ve koordinesinde, Gazi Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, üniversiteye bağlı tüm eğitim öğretim, yönetim ve idari birimlerinin yürüttükleri hizmet süreçlerinde gereksinim duyulan bilgisayar programlarının, yazılımların ve otomasyon çözümlerini projelendirmek yoluyla bilişim desteği sunmak görev kapsamındadır.

Görevi ve Sorumlulukları

1. Üniversitemizce kullanılan otomasyon sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak ve koordine etmek,

2. Yazılım alımlarında teknik destek vermek,

3. Geliştirilen yazılım sistemlerinin güvenlik gereksinimlerini takip etmek, erişim kayıtlarını tutmak, verilerin yedeklerini almak veya koordine etmek,

4. Kurum için gerekli olan yeni yazılımların geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,

5. Tüm yazılım sistemlerinde kullanmak üzere kullanıcı yetkilendirme alt yapısını güncel tutmak,

6. Geliştirilen yazılımların veri tabanı güvenliğini ve yedeklenmesini sağlamak veya koordine etmek,

7. Yazılımla ilgili kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak için süreç sahipleriyle, kullanıcılarla, bölüm yetkilileriyle konuşmak ve birlikte çalışmak,

8. Yazılımla ilgili sistem ihtiyaçlarını anlamak,

9. Yazılımda ihtiyaç duyulan tasarımları gerçekleştirmek,

10. Tasarım dokümanlarını hazırlamak,

11. Analiz ve tasarım dokümanını anlamak ve uygulamak,

12. Uygulama için gerekli kodları yazmak veya düzeltmek,

13. Akış şeması, analiz ve tasarım dokümanlarını anlamak ve uygulamak,

14. Uygulama için gerekli kodları yazmak veya düzeltmek, tüm değişikliklerini ilgili dokümantasyonda güncellemek,

15. Sorumlu olduğu yazılımları test etmek,

16. Yazılıma ait gerekli eğitim dokümanlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak.

Yetkileri

1. Kuruma ait yüksek önem derecesine sahip elektronik verilere erişim,

2. Yazılım erişim yetkilerini belirlemek,

3. İhalelerde kurum adına EKAP üzerinde gerekli işlemleri yürütmek.

 

Üst Yöneticisi

Daire Başkanı

Nitelikleri

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

2. Bilişim/Yazılım teknolojileri konularında bilgi sahibi olmak,

3. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

4. Son teknoloji yazılımları etkin kullanabilme ve teknolojisini takip edebilmek,

5. Analitik düşünebilme,

6. Analiz yapabilme,

7. İleri düzeyde Bilgisayar ve internet kullanımı,

8. Bilgileri paylaşmama,

9. Değişim ve gelişime açık olma,

10. Düzenli ve disiplinli çalışma,

11. Güçlü hafıza,

12. Orta/İleri düzey İngilizce,

13. İstatistiksel çözümleme yapabilme,

14. Karşılaştırmalı durum analizi yapabilme,

15. Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık,

16. Matematiksel kabiliyet,

17. Planlama ve organizasyon yapabilme,

18. Pratik bilgileri uygulamaya aktarabilme,

19. Proje geliştirebilme ve uygulayabilme,

20. Sabırlı olma,

21. Sorun çözebilme,

22. Sonuç odaklı olma,

23. Stres yönetimi,

24. Yazılım geliştirme ve uygulama,

25. Yoğun tempoda çalışabilme,

26. Zaman yönetimi.

 

Sorumlulukları

Kurumun yazılım sistemi ihtiyaçlarını karşılarken Daire Başkanına karşı sorumludur.

 

 

Üst Birim

Gazi üniversitesi

Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Görevi

Web Tasarım Uzmanı Görev Tanımı

   

Üst Yönetici/Yöneticileri

Daire Başkanı

Bu görev tanımı formu;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır

Görevin Tanımı

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinden gelen web tasarım istek ve hizmetlerinin yerine getirilmesinden web servisleri ve hizmetleri işleyişinin yürütülmesinden sorumludur.

Görevi ve Sorumlulukları

1. Web sayfalarını tasarlamak,

2. Tasarlanan web sayfalarının güncelliğini korumak, güvenliklerini test etmek ve yayına sunmak,

3. Birimlerden gelen taleplere göre tasarlanan web sayfalarını güncellemek,

4. Akademik ve idari birimlere verilen web sayfaları için içerik sorumlusu tanımlamak, şifreleme işlemlerini yapmak ve bu içerik sorumlularına hizmet içi eğitim vermek,

5. Akademik, idari personele ve birimlere alan adı, web alanı oluşturmak ve ftp adresi tanımlamak,

6. Akademik ve idari personellere İnteraktif servis modülleri hazırlamak ve bu servislerin kullanımı hakkında eğitim vermek.

Yetkileri

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,

2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

Üst Yöneticisi

Daire Başkanı

Nitelikleri

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

3. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak,

4. Düzenli ve disiplinli çalışma,

5. Son teknoloji yazılımları etkin kullanabilme ve teknolojisini takip edebilmek,

6. Sorumluluğun yerine getirmesi sürecinde hukuki ve insani prensiplere bağlılık göstermek.

Sorumlulukları

Bilgi İşlem Daire Başkanına karşı sorumludur.

 

 

Üst Birim

Gazi Üniversitesi

Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Görevi

Sekreter ve Genel Evrak Memuru

Üst Yönetici/Yöneticileri

Daire Başkanı

   

Bu görev tanımı formu;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Görevin Tanımı

Daire Başkanlığının gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla evrak kayıt ve evrak arşivleme işlemlerini yapar.

Görevi ve Sorumlulukları

1. Bağlı bulunduğu birimin iç ve dış görüşmelerini düzenleyerek, yetkililerle yapılması gerekli görülen (kişi veya grupların) görüşmelerini, makamın zaman ve iş durumlarını da dikkate alarak planlamak, emre göre görüşmeleri yürütmek,

2. Yöneticinin yazılı ve sözlü direktiflerinin ilgili kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak,

3. Büro makinelerini kullanmak,

4. Telefon görüşmelerini idare etmek,

5. Daire Başkanlığına gelen evrakları teslim alır,

6. EBYS üzerinden birime gönderilen fiziki eklerin gelip gelmediğini birim EBYS Kullanıcılarıyla istişare halinde takip eder, gelmemişse ilgili birimlerle iletişim kurar,

7. Birimin EBYS üzerinden giden fiziki evraklarını birim EBYS kullanıcıları ile koordineli olarak ilgili birime gönderir, eksiği varsa ilgili birimleri arayarak tamamlatır,

8. Akademik ve idari personelin her türlü posta evraklarının teslim alınıp dağıtım işlerini yapar.

 

Yetkileri

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,

2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek,

 

Üst Yöneticisi

Daire Başkanı

Nitelikleri

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

2. Yazım ve yazışma kurallarını bilmek,

3. EBYS, Word, Excel programlarını kullanmak,

4. Büro araçlarını kullanmak,

5. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

Sorumlulukları

Sekreter ve Genel Evrak Memuru, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere

uygun olarak yerine getirirken, Daire Başkanına karşı sorumludur.

 

Üst Birim

Gazi Üniversitesi

Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Görevi

Muhasebe - Tahakkuk Memuru

Üst Yönetici/Yöneticileri

Daire Başkanı

   

Bu görev tanımı formu;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Görevin Tanımı

Daire Başkanlığının gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla muhasebe ve tahakkuk işlerini yapar.

Görevi ve Sorumlulukları

1. Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak,

2. Ödeme emrine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin eksiksiz ve hatasız olmasını sağlamak,

3. Akademik ve idari personelin maaş, terfi ve geçim indirimi bordrolarını hazırlamak,

4. Akademik ve idari personelin aile yardımı, doğum yardımı ve çocuk yardımı bordrolarını hazırlamak,

5. Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yollukları için gerekli işlemleri hazırlamak ve ödeme emirlerini düzenlemek,

6. Akademik ve idari personelin sosyal güvenlik giderlerinin internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgi Sistemine yüklemek,

7. Mali işlerle ilgili her türlü yazışmaları yapmak,

8. Ön mali kontrol işlemi gerektiren evrakları hazırlamak,

9. Üçer aylık dönemlerde serbest bırakılan bütçe ödeneklerinin takibini yapmak,

10. Personele ait emekli kesenekleri icmal bordrolarını hazırlamak ve ilgili birimlere iletmek,

11. Personel giysi yardımı evraklarını hazırlamak,

12. Sendika aidatlarını takip etmek ve ilgili sendikalara postalamak,

13. Bireysel emeklilik ve sigortalıların aylık bildirgelerini vermek ve kontrol etmek,

14. Kademe ve kıdem terfilerini takip etmek, açıktan atanan, nakil gelen veya ilk defa açıktan atanan personelin kısıtlı maaşlarını hazırlamak,

15. Sayıştay denetçilerince istenen evrakların düzenlenerek gönderilmesi ve kontrol sonucunda çıkarılan borçları tahsil etmek.

Yetkileri

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,

2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

 

Üst Yöneticisi

Daire Başkanı

Nitelikleri

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

2. Yazım ve yazışma kurallarını bilmek,

3. EBYS, Word, Excel programlarını kullanmak,

4. Büro araçlarını kullanmak,

5. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

Sorumlulukları

Muhasebe - Tahakkuk Memuru, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Daire Başkanına karşı sorumludur.

 

Üst Birim

Gazi Üniversitesi

Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Görevi

Personel ve Yazı İşleri Memuru

Üst Yönetici/Yöneticileri

Daire Başkanı

   

Bu görev tanımı formu;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Görevin Tanımı

Daire Başkanlığının gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla personel ve yazı işlerini yapar.

Görevi ve Sorumlulukları

1. Görev alanı ile ilgili mevzuatı bilmek, değişiklikleri takip etmek ve bilgisini güncel tutmak,

2. Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuata göre hareket etmek,

3. Birim kadrosunda bulunan personellerin özlük dosyalarını tutmak,

4. Personel ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak,

5. Terfi işlemlerini takip etmek ve gerekli yazışmaları yapmak,

6. Akademik ve idari personelin izin işlemlerini, izin gün sayılarını takip eder. İzin formlarını Personel Daire Başkanlığına gönderir. İzin dönüşlerini resmi yazı ile Personel Daire Başkanlığına bildirir,

7. Göreve atanma, görevde yükselme ve görev yenileme işlemlerini takip etmek,

8. Akademik ve idari personelin almış oldukları sağlık raporlarının süresinin bitiminde göreve başlatmalarını yapar. Raporları izin formuna dönüştürerek gerekli kesintilerin yapılması için Personel Dairesi Başkanlığına gönderir,

9. Personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerini takip etmek,

10. HİTAP programında personel takibi ve değişikliğini yapmak,

11. Personelin mal bildirim işlemlerini takip etmek ve arşivlemek,

12. Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerde yazışmaları yapmak,

13. Doğum, evlenme, ölüm vb. gibi durumlarda personelin özlük haklarını takip etmek.

 

Yetkileri

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,

2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

Üst Yöneticisi

Daire Başkanı

Nitelikleri

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

2. Yazım ve yazışma kurallarını bilmek,

3. EBYS, Word, Excel programlarını kullanmak,

4. Büro araçlarını kullanmak,

5. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

Sorumlulukları

Personel ve Yazı İşleri Memuru, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Daire Başkanına karşı sorumludur.

 

Üst Birim

Gazi Üniversitesi

Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Görevi

Satın Alma – Taşınır Mal Kayıt Memuru

Üst Yönetici/Yöneticileri

Daire Başkanı

   

Bu görev tanımı formu;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Görevin Tanımı

Daire Başkanlığının gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla satın alma ve taşınır mal kayıt işlemlerini yapar.

Görevi ve Sorumlulukları

1. Akademik ve idari personelden gelen satın alma isteklerini Daire Başkanının onayına sunmak,

2. Satın alma talep formlarını hazırlamak,

3. Satın alma şekline göre diğer yazışmaları yapmak,

4. Nakit veya mahsupları düzenleyerek teslim evrakı ile birlikte Strateji Daire Başkanlığına teslim etmek,

5. Strateji Daire Başkanlığınca ödeme onayı verilen evrakları ödeme kalemlerine göre tanzim ederek dosyalamak,

6. Mal ve hizmet alım işlemlerinin bütçe ödeneklerine göre yapmak ve takip etmek,

7. Satın alma oluru ve onay belgesinin hazırlanması,

8. Birimi ile ilgili yazıları teslim almak ve tutanakları imzalamak,

9. Piyasa araştırması yapmak ve teklif almak,

10. Tüketim ve demirbaş (kırtasiye malzemeleri, elektronik donanım ve teknolojik malzemeleri vb.) malzemelerinin ihale ile satın alım işlemlerini yapmak,

11. Muayenesi ve/veya kontrolü gereken taşınır malzemelerin tahlil ve kontrolünü takip etmek,

12. İhale ve satın alım işlemlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak,

13. Taşınırların yılsonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenlemek ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına iletmek,

14. Taşınır işlem fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. evrakların düzenlenmesini, kayıt altına alınmasını ve arşivlenmesini sağlamak,

15. Depoya gelen malzemeyi kontrol ederek teslim almak ve özelliklerine göre tasnif ederek depoya yerleştirmek.

Yetkileri

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,

2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

Üst Yöneticisi

Daire Başkanı

Nitelikleri

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

2. Yazım ve yazışma kurallarını bilmek,

3. EBYS, Word, Excel programlarını kullanmak,

4. Büro araçlarını kullanmak,

5. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

Sorumlulukları

Satın Alma – Taşınır Mal Kayıt Memuru, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Daire Başkanına karşı sorumludur.

 

Üst Birim

Gazi üniversitesi

Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

   

Görevi

Yardımcı Hizmetli Personel

Üst Yönetici/Yöneticileri

Daire Başkanı

   

 Bu görev tanımı formu;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Görevin Tanımı

Daire Başkanlığında gerekli görülen faaliyetleri yerine getirmek

Görevi ve Sorumlulukları

1. Temizlik talimatına uygun şekilde dairenin temizliğini yapmak, diğer destek hizmetlerini yürütmek,

2. Evrakları ilgili yerlere götürmek, getirmek, evrakın gizliliğini ve emniyetini sağlamak,

3. Daire içerisine ve gerekli durumlarda dışarısına servis yapmak (çay, kahve, vb.) ,

4. İşi olmadığı zamanlarda kendisine tahsil edilen masada oturmak,

5. Hizmetin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak bakımından diğer personele yardımcı olmak,

6. Amirlerinden izin almadan daireden ayrılmamak,

7. Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yetkileri

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,

2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

Üst Yöneticisi

Daire Başkanı

Nitelikleri

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3. Teknik işlemler ile ilgili mevzuatı bilmek,

4. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

 

Sorumlulukları

Yardımcı Hizmetli Personel, yukarıda yazılı olan bütün görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Daire Başkanına karşı sorumludur.

 

 

Üst Birim

Gazi üniversitesi

Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Görevi

Telekomünikasyon Şube Müdürlüğü

Üst Yönetici/Yöneticileri

Daire Başkanı

   

Bu görev tanımı formu;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

Görevin Tanımı

Daire Başkanlığımıza bağlı olarak çalışan Üniversitemiz merkez ve yerleşkelerinin santral hizmetleri ile tüm telefon haberleşme ağının bakımı, onarımı ve haberleşmenin aksaksız olarak sürdürülebilirliğini sağlamak, kayıtlarını tutmak, teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirme proje ve çalışmaları yapmak.

Görevi ve Sorumlulukları

1. Tüm telefon bağlantı hatlarının yapılması, iletişimin işlevsel hale getirilmesi,

2. Telefon santral ve telefon hattı arızalarının giderilerek etkin çalışmasını sağlamak,

3. Haberleşme (Telefon, ADSL hatlar) altyapısı için ertesi yılın bütçesini hazırlayarak ilgili şubeye iletmek,

4. Santral ile ilgili yazışmaları yapmak,

5. Birime ait arşiv işlemlerini tamamlayıp, kullanılan telefon numaralarının, kullanıcı, hat özelliği gibi bilgilerini tutmak,

6. Daire Başkanlığımıza bağlı olarak çalışan Üniversitemiz merkez ve yerleşkelerinin santral hizmetleri ile tüm telefon haberleşme ağının bakımı, onarımı ve haberleşmenin aksaksız olarak sürdürülebilirliğini sağlamak, kayıtlarını tutmak, teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirme proje ve çalışmaları yapmak,

7. Üniversitemiz merkez Kampüs ve Yerleşkelerinde bulunan tüm birimlere santral hizmeti vermek,

8. Haberleşme (Telefon, ADSL hatlar) altyapısı için ertesi yılın bütçesini hazırlayarak ilgili şubeye iletmek,

9. Birime ait arşiv işlemlerini tamamlayıp, kullanılan telefon numaralarının, kullanıcı, hat özelliği gibi bilgilerini tutmak,

10. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

Yetkileri

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,

2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

 

Üst Yöneticisi

Daire Başkanı

Nitelikleri

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

2. Telekomünikasyon teknolojileri konularında bilgi sahibi olmak,

3. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

4. Son teknoloji Telekomünikasyon teknolojisini takip edebilmek,

5. Analitik düşünebilme,

6. Analiz yapabilme,

7. İleri düzeyde Bilgisayar ve internet kullanımı.

Sorumlulukları

Kurumun Telekomünikasyon ihtiyaçlarını karşılarken Daire Başkanına karşı sorumludur.

 

Üst Birim

Gazi üniversitesi

Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Görevi

Teknik Hizmetler Birimi

Üst Yönetici/Yöneticileri

Daire Başkanı

   

Bu görev tanımı formu;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.   

Görevin Tanımı

Tüm birimler ve personelimizin bilgisayar ve çevre aygıtları ile ağ iletişimi konusunda yaşadığı yazılım ve donanımsal teknik arızalara müdahale etmekle görevlidir. Bu arada elektronik aygıtların bakım işlemleri ile birlikte bilgisayar kurulum, güncelleme, virüs koruma, büro teknik destek vb. işlemleri ile sahip olunan imkânlar çerçevesinde tamiri mümkün olabilen aygıtların elektronik bakım ve onarım işlerini de yürütür. Ayrıca yeni alınan bilgisayar, notebook, yazıcıların da kurulumu yapılmakta ve garanti kapsamı süresince arızaları takip edilmekte, ağ yapısı içinde iç IP dağıtımını yapmak ve düzenlemekle görevlidirler.

Görevi ve Sorumlulukları

1. Tüm birimler ve Üniversite personelimizin bilgisayar ve çevre aygıtları ile ağ iletişimi konusunda yaşadığı yazılım ve donanımsal teknik arızalara müdahale etmek,

2. Elektronik aygıtların bakım işlemleri ile birlikte bilgisayar kurulum, güncelleme, virüs koruma, büro teknik destek vb. işlemleri ile sahip olunan imkânlar çerçevesinde tamiri mümkün olabilen aygıtların elektronik bakım ve onarım işlerine bakmak,

3. Yeni alınan bilgisayar, notebook, yazıcıların da kurulumu yapılmakta ve garanti kapsamı süresince arızaları takip edilmekte, ağ yapısı içinde iç IP dağıtımını yapmak ve düzenlemek,

4. Teknik Hizmetler Biriminin ihtiyaç olan teknik malzemeler için ertesi yılın bütçesini hazırlayarak ilgili şubeye iletmek,

Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

 

Yetkileri

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,

2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

Üst Yöneticisi

Daire Başkanı

Nitelikleri

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

2. Bilgisayar ve donanım teknolojileri konularında bilgi sahibi olmak,

3. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

4. Son teknoloji Bilgisayar ve donanım teknolojisini takip edebilmek,

5. Analitik düşünebilme,

6. Analiz yapabilme,

7. İleri düzeyde Bilgisayar ve internet kullanımı.

Sorumlulukları

Kurumun Teknik Hizmetler ihtiyaçlarını karşılarken Daire Başkanına karşı sorumludur.

 

Üst Birim

Gazi üniversitesi

Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Görevi

Kısmi Zamanlı Öğrenciler

Üst Yönetici/Yöneticileri

Daire Başkanı

   

Bu görev tanımı formu;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır

Görevin Tanımı

Kısmi zamanlı öğrenciler, iş ve işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, o birimdeki çalışma düzenini aksatmadan yönetici, memur ve öğretim elemanlarına işlerinde katkıda bulunmaktır

Görevi ve Sorumlulukları

1.  Kısmi zamanlı öğrenciler, çalıştığı birimin itibarını ve saygınlığını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz

2.  Kısmi zamanlı öğrenciler, amirleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerde saygılı olmak, işlerini tarafsızlıkla, tam ve zamanında yapmakla yükümlüdür

3.  Kısmi zamanlı öğrenciler, kendilerine verilen görevleri ilgili mevzuat esasları ve amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve sorumludur

4.   Kısmi zamanlı öğrenciler, işyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere uymak zorundadır.

5.  Kısmi zamanlı öğrenciler, işlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak zorundadır.

Üst Yöneticisi

Daire Başkanı

Yetkiler

Yöneticiler, memurlar ve öğretim elemanları yanlarında çalışan kısmi zamanlı öğrencilere yetki ve sorumluluklarını devredemezler. Kısmi zamanlı öğrenciler, iş ve işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, o birimdeki çalışma düzenini aksatmadan yönetici, memur ve öğretim elemanlarına katkıda bulunmakla yükümlüdürler.

Nitelikleri

1. Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olmak,

2. Disiplin cezası almamış olmak,

3. Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

4. Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

5. Kayıt donduran ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

6. Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

Sorumlulukları

Kurumun ihtiyaçlarını karşılarken Daire Başkanına karşı sorumludur.