Sistem Yönetim Birimi
 Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Birim

Sistem Yönetimi Müdürlüğü

Alt Birim

Sistem Yönetim Birimi

 1. Bağlı olduğu müdürlüğün temel yetki, görev ve sorumlulukları kapsamında görevini yürütür.
 2. Yeni teknolojileri takip ederek mevcut altyapıya yenilikler ekleme konusunda araştırmalar yapmak,
 3. Yönetim fonksiyonlarını (Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon, Denetim) kullanarak personelinin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak,
 4. Gelişen teknolojileri takip etmek, kurum için uygun olanları tespit edip, hazırlanacak teknik şartnamelerle bu teknolojilerin satın alınması sağlamak,
 5. Yapılacak çalışmalar ile geliştirilecek projelere karar vermek ve bu işlerin gerçekleştirilmesi için Şube Müdürlüğü personelini sevk ve idare etmek,
 6. Diğer birimlerle koordineli olarak yapılması gereken işlerde bu birimlerle gerekli görüşmeleri yapmak,
 7. Daire Başkanlığı içerisinde düzenli olarak tertiplenen toplantılarda birimi temsil etmek,
 8. Fiziksel sunucuların kurulumu, yapılandırması, işletimi, bakım ve idamesini sağlamak,
 9. Sanal sunucu platformlarının tasarlanması, yapılandırması, işletimi, bakım ve idamesini sağlamak,
 10. Veri depolama ünitelerinin ve yedekleme cihazlarının işletilmesi, bakım ve idamesini sağlamak,
 11. Depolama alan ağı (SAN) ‘nın tasarlanması ve yapılandırılmasını sağlamak,
 12. “gazi.edu.tr” uzantılı DNS yönlendirmelerini yapmak ve envanterini tutmak,
 13. Üniversite veri merkezlerinin yönetimini ve fiziksel ortamının idamesi sağlamak,
 14. Yapılan işlerle ilgili gerekli raporları hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak,
 15. Mal-muayene komisyonlarında görev almak,
 16. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri yapmak,
 17. Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,
 18. Görev alanıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak,
 19. İdare tarafından yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına katılmak,
 20. Üniversite sistem yapısında bulunan fiziksel ve sanal sunucuların, veri depolama Üniteleri ve yedekleme cihazlarının, donanım ve yazılım olarak planlama, kurulum ve yönetimini yapmak,
 21. Tüm sunucuların yedekleme işlemlerini yapmak ve takip etmek,
 22. Sistem yapısında bulunan herhangi bir cihaz, sunucu ve sistem yazılımında oluşan arızalarda en kısa sürede arızaya müdahale etmek,
 23. Sistem yapısında bulunan sunucu ve sistem yazılımları için arıza veya güncelleme gibi durumlarda gerektiğinde ilgili firmalardan destek almak,
 24. Sistem yapısı için gerekli yazılım ve donanım ihtiyaçlarını belirlemek ve alımı için gerekli teknik şartnameleri hazırlamak,
 25. Sistem yapısında bulunan sunucu ve sistem yazılımlarının performanslarını ve trafik değerlerini düzenli olarak gözlemleyerek, hataları analiz etmek, performansı artırmak ve kaynakları doğru kullanmak için gerekli iyileştirmeleri yapmak,
 26. Yönetilen sistemler ile ilgili bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak,
 27. Belirtilen görevlerle ilgili olarak yaptığı çalışmalar konusunda üstüne bilgi vermek..