Sistem Yönetimi Müdürlüğü
 Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Birim

Sistem Yönetim Müdürlüğü

 1. Üniversitedeki Müdürlük ile ilgili bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak ve Üniversite birimlerinin ihtiyaçları ile ilgili Kanun, Yönetmelik, Mevzuatlar ve Kararlar doğrultusunda, Sistem Yönetim işleri kapsamında mevcut, geliştirilen ve ihtiyaçlara göre satın alınan yapıların yönetimini yapmak. Üniversitenin ihtiyaç duyacağı müdürlük ile ilgili diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek,
 2. Ulusal ve Uluslararası Kurumlar, Kuruluşlar, Üniversiteler, Paydaşlar ve Kurum birimleri ve ihtiyaçları doğrultusunda Sistem Yönetimi ve Bilişim Güvenliği iş ve işlemlerinin tümünün yönetimini yapmak,
 3. Mevcut Sistem ve Güvenliğine teknolojik ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan ekleme ve geliştirmeler yapmak. Birimlerin ihtiyacı doğrultusunda analiz, tasarım iş ve işlemleri yapılarak yeni Sistem Yönetimi ve Güvenliği faaliyetlerinin üretilmesi,
 4. Kurum içi mevcut Sistem ve Bilişim Güvenliği araçlarının Yıllık bakım, destek ve güncelleştirmelerinin yapılması. Versiyon güncelleme, hatalar ve arızaların giderilmesi ve tanımlı alanlarla ilgili yapılan periyodik bakımlar bütünü,
 5. Kurum içi Sistem Yönetimi ve Bilişim Güvenliği araçları ve/veya kurum dışı diğer paydaşlarla veri alış verişinin sağlanması için entegrasyon, senkronizasyon sağlanmasına yönelik iş ve işlem ayarlamaların yapılması. Üniversiteler ve Diğer kamu kurumların ihtiyacı doğrultusunda güvenli veri paylaşımı için gerekli çalışmaları yapmak ve geliştirmek,
 6. Sistem Yönetimi ve Bilişim Güvenliği kapsamında bulunan yazılımların ihtiyaç duyduğu tüm iş ve işlemleri yapmak,
 7. Sistem ve Bilişim Güvenliği sunucuların yönetim hizmetleri. Sistem ve Bilişim Güvenliği sunucuları üzerinde kurulum, izleme ve konfigürasyon işlemlerini yapmak,
 8. Sistem ve Bilişim Güvenliği yapılarından toplanan verilerin, ihtiyaç duyulan görsel nitelikte raporlara dönüştürme çalışmaları ile ilgili Sistem ve sunucular üzerinde mevcut yazılımlar tarafından toplanan, derlenen verilerin sistem üzerinde ve/veya merkezi bir raporlama aracı üzerinden yayınlanması- paylaşılması iş ve işlemlerini oluşturma, rapor oluşturma ve yayınlanma işi. Kurumsal yönetim için yasal zorunluk kapsamında raporların oluşturulması,
 9. Kurum içi ve dışı Sistem ve Bilişim Güvenliği kapsamındaki ihtiyaçların belirlenen süreler içerisinde hızlıca sağlanması,
 10. Sistem ve Bilişim Güvenliği kapsamındaki tüm yapıların güncelliğinin sağlanması,
 11. İlgili Sistem ve Bilişim Güvenliği işlerinin tasarımı, yönetimi, bakım, onarım ve güncelleme performans ayarları vb. işlemlerini yapmak, gerekli loglarını tutmak ve sistemin sürekliliği için gerekli işlemleri yapmak,
 12. Mevcut veya diğer Sistem ve Bilişim Güvenliği yönetim araçlarıyla entegre edilmesi,
 13. Sistem ve Bilişim Güvenliği Yönetimi yapılan yapıların güvenliğini standartlara göre sağlamak,
 14. Sistem ve Bilişim Güvenliği yönetimi yapılarıyla ilgi eğitim ve destek almak veya tanımlı iş ve işlemlerinin verilmesini sağlamak,
 15. Sistem ve Bilişim Güvenliği yönetimi yapılarıyla ilgili doküman, belge, içerikleri istenilen biçimlerde hazırlamak (video, ses, metin, vb.) ,
 16. Sistem ve Bilişim Güvenliği yönetimi yapılarının test ortamlarını oluşturmak, bu ön test ve kontrollerini yaparak Gerçek ortama geçirilmesi, raporlanması vb. iş ve işlemleri yapmak,
 17. Sistem Yönetimi ve Bilişim Güvenliği yönetimi yapılarının tasarımlarını, yapmak,
 18. Daire Başkanlığınca ve Yöneticilerce verilen yazılı ve/veya sözlü tüm görevleri yapmak. Diğer koordinatörlüklerle ortak iş alanlarının gerektirdiği işleri yapmak. Görev konuları ile ilgili teknoloji ve yönetimsel işlevselliklere göre eklenecek tüm iş ve işlemleri yapmak.