Duyurular

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi" ile "31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8’ inci maddesi uyarınca, 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSS P3 puanının yüzde 70 (yetmiş)'i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile YDS veya YDS için eşdeğerliği  Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav puanının yüzde 30 (otuz)’unun (YDS veya YDS için eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen her bir pozisyon için 10 (on) katı aday belirlenecektir. Rektörlüğümüz tarafından 26.05.2021 – 28.05.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre ilanda belirtilen pozisyonlar için toplam 3 (üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Ağ Uzmanı

Sistem Uzmanı

1 Kişi (2 katına kadar)

2 Kişi (2 katına kadar)

 

Başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranır.

1) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Maliye Bakanlığının vizesi doğrultusunda sadece 2 katına kadar olan pozisyonlara başvuru yapabileceklerdir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya eğitim kuramlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)

e) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer hususları kabul etmek.

2) ÖZEL ŞARTLAR

Ağ Uzmanı, Tam Zamanlı, 2 Katına Kadar (1 Kişi)

Ağ uzmanı olarak istihdam edilecek personelin teknoloji entegrasyonu ve mevcut durum analizi yapabilmesi, problem çözme yeteneklerine sahip olması, log kayıtlarının takibini ve analizini yapabiliyor olması ve yerinde bakım onarım ve destek hizmetleri verebilecek tecrübe sahibi olması sözlü/uygulama sınavında sınanacaktır. Bunların dışında belgelendirmek şartıyla aşağıdaki tecrübelere sahip olması gereklidir:

 • Ağ altyapısı konularında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak.
 • DNS, DHCP konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.
 • SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS gibi güvenlik konularında tecrübe sahibi olmak.
 • Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewall donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak.
 • Windows/Linux servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 • Ağ trafiği yönetimi ve optimizasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak.
 • Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.
 • Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), VRRP, Dinamik Yönlendirme Protokolleri (OSPF, RIP, BGP vb.), Active Directory/LDAP ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Tercihen, aşağıdaki tecrübe ve sertifikalara sahip olmak:

 • Kurum ağı kapsamında paket analizi, penetrasyon testi, olay işleme ve kötü amaçlı yazılım ayıklama işlemlerini gerçekleştirmiş olmak.
 • Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak.
 • Palo Alto güvenlik duvarı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, ağ topolojisi geliştirme ve konfigürasyon konularında bilgi ve tecrübesi olmak.
 • Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif olarak görev almış olmak.
 • Citrix veya benzeri web uygulama güvenlik duvarı hakkında bilgi sahibi olmak.

 

Sistem Uzmanı, Tam Zamanlı, 2 Katına Kadar (2 Kişi)

Sistem uzmanı olarak istihdam edilecek personelin, teknoloji entegrasyonu ve mevcut durum analizi yapabilmesi, problem çözme yeteneklerine sahip olması, dokümantasyona önem vermesi ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olması, açık kaynak kodlu yazılımlarla ilgili olarak kurulum konfigürasyon sorun çözümleme konularında tecrübe sahibi olması sözlü/uygulama sınavında sınanacaktır. Bunların dışında belgelendirmek şartıyla aşağıdaki tecrübelere sahip olması gereklidir:

 • Sistem altyapısı konularında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak.
 • Unix/Linux Sunucu İşletim Sistemlerinde en az 3 (üç) yıl tecrübeli olmak.
 • LDAP, DNS, DHCP, File Server, Certification Autorithy (CA) konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.
 • Tomcat, Apache, Nginx vb. uygulama sunucuları yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.
 • POWERSHELL SCRIPTING, bash, phyton scripting konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Disk ünitelerinin (Storage) ve yedekleme ünitesi yönetimi konusunda deneyimli olmak.
 • Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), Sanallaştırma yedekleme, Veeam Backup, SAN Switch, sanal ağ yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.
 • Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.
 • Bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak yerel ağ ve bilişim sistemi içerisinde kullanılan politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında çalışmış olmak.

Tercihen, aşağıdaki tecrübe ve sertifikalara sahip olmak:

 • Sanallaştırma teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Kubernetes ve docker teknolojileri ile ilgili bilgi sahibi olmak.
 • Debian, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux, Fedora, Ubuntu, Centos işletim sistemlerinden en az birinde çalışmış olmak.
 • Linux Shell Scripting bilgisine sahip olmak.
 • LPI, RHCSA veya RHCSE sertifikalarından birine sahip olmak.

 

3) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve İSTENİLEN BELGELER:

Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece kendisine en uygun alana başvurabilir. Birden fazla pozisyona başvuru kabul edilmez.

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile müracaat edilen alanın uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleştirilemez.

Adayların 2020 KPSSP3 puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.)

Adayların ÜDS/YDS puanını gösterir belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İlgili puanların olmaması durumunda bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" ne göre kabul edilen ÜDS/YDS dengi puanı gösterir belge taratılarak sisteme yüklenecektir. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.

Adayların Yazılım Geliştirme Konularındaki mesleki deneyimine ait kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeleri sisteme taratılarak yüklenecektir. (Belgelerin doğrulanması için belgeleri imzalayan kişilerin iletişim adresleri de belgelere yazılmalıdır. Ayrıca, mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki süreler dikkate alınır.)

Adayların başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekir.

Adayların her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri gerekmektedir. Genel ve Özel Şartlar başlıklarında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır ve adayların şartları taşıdığını belgelendirmesi mecburidir.

Adayların detaylı özgeçmişlerini (CV) sisteme yüklemesi gerekecektir.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra görevli personeller tarafından başvuru evrakları on-line olarak ön kontrole tabi tutulacak eksik veya hatalı evrak yüklenmesi durumunda başvurusu red edilecektir. "Başvurularım" ekranından adayların başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Kabul Edildi" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru ilgili komisyon tarafından değerlendirilmeye alınmaz. Başvuruları reddedilen adaylar eksik belge ve evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru işlemleri 26.04.2021 – 10.05.2021 tarihleri arasında yapılır.

4) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan ÖSYM tarafından yapılan 2020 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınır.) sıralamaya göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak,ilan edilen her bir pozisyon için istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on (10) katı aday sınava çağrılır. Sıralamaya göre son sırada eşit puana sahip birden fazla aday olması durumunda, bu adayların tamamı Sözlü/Uygulamalı olarak yapılacak olan sınava kabul edilecektir.

Başvuru sonuçları başvuru bitim tarihi itibariyle en geç onbeş (15) iş günü içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında (http://personel.gazi.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Açılan pozisyonlar ile sözlü/uygulamalı sınava çağrılacak olan aday sayıları aşağıda verilmiştir.

 • Ağ Uzmanı 10 (on) Aday
 • Sistem Uzmanı 20 (on) Aday

5) SINAV ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda sıralamaya giren adaylar Sözlü/Uygulamalı sınava tabi tutulacaktır.

Sözlü/Uygulamalı sınav konuları, başvuru pozisyonlarına göre değişiklik göstermektedir. Sınav konuları her bir pozisyon için başvurulan pozisyona ait temel bilgileri ve pozisyon için ilan edilen özel ve genel şartlar içerisinde yer alan bütün konuları kapsamaktadır. Her adaya mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerini ölçme amaçlı 10 soru sorulacak ve cevapları yazılı ve görüntülü olarak kayıt altına alınacaktır.

Sözlü/Uygulamalı sınav 26.05.2021 – 28.05.2021 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde yapılacaktır. Adayların hangi gün ve hangi saatte Sözlü/Uygulamalı sınava katılacağını gösterir listeler sınav tarihinden en az 1 hafta önce Gazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında (http://personel.gazi.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 

6) SINAV SONUCUNUN AÇIKLANMASI VE İŞE BAŞLAMA

Adayın sınavda başarılı olması için sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alması şarttır.

Sözlü/Uygulamalı sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar sıralanır ve en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyona göre sıralamalar asil ve yedek (asil sayısı kadar) olarak yapılır.

Başarılı olan adaylara ait listelerÜniversitemiz internet sitesi www.gazi.edu.tr adresinden yayımlanacaktır. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (onbeş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

Hakkından feragat edenlerin yerine yedek aday listesinde ilan edilmiş olan aday çağrılır. Bu adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

7) İŞE BAŞLAMA

Sınav sonucu ilan edilen listede asil olarak adı bulunan adaylar; Kanuni süre içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak üzere elektronik ortamda başvuru formuna eklenen belgelerin asılları ve istenilen belgeler ile birlikte Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06560 Emniyet Mahallesi Bandırma Caddesi No:6/1 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

8) SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET

Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların 3. maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, yukarıdaki tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

9) DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (Özel Şartlar İçin)

Telefon: 0 (312) 202 22 00

E-Posta: bidb@gazi.edu.tr

Gazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Telefon: 0 (312) 202 24 08

E-Posta: ozgur.inan@gazi.edu.tr