Taşınır Hizmetleri Birimi
 Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Birim

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Alt Birim

Taşınır Hizmetleri Birimi

 1. Bağlı olduğu müdürlüğün temel yetki, görev ve sorumlulukları kapsamında görevini yürütür.
 2. Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutar, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenler ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine gönderir.
 3. Harcama birimlerince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim alır. Doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları.
 4. Sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eder.
 5. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim alır, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önler.
 6. Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırlar KBS Taşınır Kayıt programı ile giriş, çıkış, demirbaş ve malzeme takibini yapar.
 7. Ambarda olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirir, korunması için gerekli tedbirleri alır/alınmasını sağlar.
 8. Ambar sayımı ve stok kontrolünü yapar, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirir.
 9. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol eder, sayımlarını yapar veya yaptırır.
 10.  Harcama birimlerinin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olur,
 11. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlar ve harcama yetkilisine sunar.
 12. Sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal ve tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıkları tespit eder ve ilgili birimlere bildirir.
 13. Sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılmaz.
 14. Devlet Malzeme Ofisi’nden yapılan tüm alımların organizasyonu ve takibini yapar.
 15. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından alınan malzeme ve malların kontrol ve kayıt işlemlerini yapar.
 16. Kurumun tüm devlet mallarını (özel bütçe, döner sermaye dâhil) kapsayan ayniyat işlemlerini mevcut kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre yönetir ve gerekli kayıtlarını tutar.
 17. Satın alınması gereken malzemelerle ilgili piyasa fiyat araştırması yaparak, Yazışmaları hazırlamak.
 18. Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlamak ve Başkanın onayına sunmak.
 19. Onay belgesi, Yaklaşık maliyet cetveli ve ek belgeleri düzenlemek.
 20. Yapılması ve yaptırılması düşünülen işlerin ihale işlem dosyalarını hazırlamak ve ihale ile ilgili süreci takip etmek.
 21. İhale komisyonu oluşturmak.
 22. Satın alma ile ilgili komisyon kararlarını hazırlamak.
 23. İhale sonucu işlemleri hazırlamak ve yapmak.
 24. Alınan malzemelerin Taşınır Mal Kontrol Birimine teslimatının yapılmasını sağlamak.
 25. Başkanın talimatı doğrultusunda birim ile ilgili çeşitli evrak ve doküman hazırlamak.
 26. Birim ile ilgili her türlü evrakı standart dosya düzenine göre dosyalamak ve arşive kaldırmak.
 27. Başkanın talimatı doğrultusunda görevi ile ilgili konularda kurum içi veya kurum dışı kişilerle iletişim kurmak, Yürüttüğü faaliyetlere ilişkin Başkana düzenli olarak bilgi vermek. Yürüttüğü faaliyetlere ilişkin talep ve sorunlarını Başkana iletmek.
 28. Yürüttüğü faaliyetlerle ilgili malzeme ve araç-gereç ihtiyaçlarını Başkana iletmek,
 29. Kamu İhale Kanunu uyarınca Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, Hizmet Alımları, Temsil Ağırlama ve Tanıtma Giderleri, Onarım Giderleri İle Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri tertiplerinden gerekli her türlü mal ve hizmetin satın alınması ve mevcut bina, araç-gereç, cihaz, makine ve teçhizatın bakım ve onarımlarının yaptırılması ile ilgili evrakları hazırlamak.
 30. İdari birimlerinden gelen istekler doğrultusunda araç-gereç, cihaz, makine ve teçhizat satın alma işlemleri ile ilgili evrakları hazırlamak.
 31. Devlet Malzeme Ofisi’nden temin edilecek malzemelerin alımları ile ilgili evrakları tutar Başkanlığın etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek.
 32. Başkanlık varlıkları ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak.
 33. Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek.
 34. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek.
 35. Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.