Yazılım ve Programlama Müdürlüğü
 Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Birim

Yazılım ve Programlama Müdürlüğü

 

 1. Üniversitedeki Müdürlük ile ilgili bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak ve Üniversite birimlerinin ihtiyaçları ile ilgili Kanun, Yönetmelik, Mevzuatlar ve Kararlar doğrultusunda, Yazılım ve Programlama işleri kapsamında mevcut, geliştirilen ve ihtiyaçlara göre satın alınan yapıların yönetimini yapmak. Üniversitenin ihtiyaç duyacağı müdürlük ile ilgili diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek,
 2. Ulusal ve Uluslararası Kurumlar, Kuruluşlar, Üniversiteler, Paydaşlar ve Kurum birimleri ve ihtiyaçları doğrultusunda paket olarak veya kod yazılarak satın alınan veya geliştirilen yazılımların tümünün yönetimini yapmak,
 3. Mevcut uygulamalardan teknolojik ihtiyaçlar doğrultusunda yazılımlarda yapılan ekleme ve geliştirmeler bütünü. Birimlerin ihtiyacı doğrultusunda analiz, tasarım ve kodlama işlemleri yapılarak uygulamanın üretilmesi,
 4. Mevcut yazılımların Yıllık bakım, destek ve güncelleştirmelerinin yapılması. Versiyon güncelleme, hatalar ve arızaların giderilmesi ve yazılımlarla ilgili yapılan periyodik bakımlar bütünü,
 5. Kurum içi Yazılım ve uygulamaların ve/veya kurum dışı diğer paydaşlarla veri alış verişinin sağlanması için diğer yazılım ve uygulamalarla entegrasyon, senkronizasyon sağlanmasına yönelik kod yazımı ve ayarlamaların yapılması. Üniversiteler ve Diğer kamu kurumların ihtiyacı doğrultusunda güvenli veri paylaşımı için (web servis) uygulamaların geliştirilmesi,
 6. 1)Veri tabanına aktarılmış hatalı verilerin script yazılarak bulunması ve bunların düzeltilmesi.  Birim ağaçla ilgili hatalar çıkartılması ve bu hataların düzeltilme çalışmaları. Birim ağacı standartlaştırma çalışmaları. 2)Üniversitelerin öğrenci verilerinde girmiş olduğu hatalı verilerin (tarih, referans kodlar...) script yazılarak düzeltilmesi ve raporlamaya hazır duruma getirilmesi. 3)Veri tabanı bakım onarım yedekleme ve süreklilik çalışmaları. 4)Veri tabanı üzerinde yazılımların ve raporlama araçlarının kullanacağı fonksiyon, prosedür, view gibi uygulamaların oluşturulması,
 7.  Hizmet verilen Uygulamaların yüklü bulunduğu sunucuların işletim sistemi haricindeki yönetim hizmetleri. Uygulamaların çalıştığı  (Weblogic, IIS, Apache vb.) sunucu üzerinde  temel yükleme, izleme ve konfigrasyon işlemlerinin yönetilmesi,
 8. Uygulamalarla toplanan verilerin sorgu ve kodlama işlemleriyle ihtiyaç duyulan görsel nitelikte raporlara dönüştürme çalışmaları. Yazılımlar tarafından toplanan, derlenen verilerin merkezi bir raporlama aracı üzerinden yayınlanması- paylaşılması işi için veritabanı (pivot tablo) oluşturma, rapor yaratma ve yayınlanma işi,
 9. İhtiyaç duyulan web sayfası taleplerinin karşılanması. İçerisinde yönetim araçları bulunduran web tabanlı yazılımların geliştirilmesi. Bu sistemler üzerinde gerektiğinde ek modül geliştirme ve tasarım iş ve işlerini yapmaktır. Geliştirilen web sayfalarına içerikler (metin, video, dosya, resim ve benzeri öğelerin) eklenmesi veya mevcut içeriklerin yayınlanması ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmaları gerçekleştirmek,
 10. Paket veya geliştirilmiş uygulama ve yazılımların tasarımı, yönetimi, bakım, onarım ve güncelleme işlemlerini yapmak, gerekli loglarını tutmak ve sistemin sürekliliği için gerekli işlemleri yapmak,
 11. Uygulamaların paket veya geliştirilmiş uygulama ve yazılımların entegre edilmesini sağlamak,
 12. Uygulamaların paket veya geliştirilmiş uygulama ve yazılımların güvenliği ve performans ayarlarını yapmak,
 13. Uygulamaların paket veya geliştirilmiş uygulama ve yazılımların eğitim ve destek iş ve işlemlerinin alınması ve verilmesi,
 14. Uygulamaların paket veya geliştirilmiş uygulama ve yazılımlarla ilgili doküman, belge, içerikleri istenilen biçimlerde hazırlamak ve/veya hazırlaması için gerkli işlemleri yapmak (video, ses, metin, vb.) Kurumun Birim hafızasının sağlamak,
 15. Uygulamaların paket veya geliştirilmiş uygulama ve yazılımların yayımlanmadan önce ön test ve kontrollerini yaparak geliştiricilere rapor etmek. Son kullanıcılara destek vermek,
 16. Uygulamaların paket veya geliştirilmiş uygulama ve yazılımların tasarımlarını yapmak,
 17. Müdürlük işleri ile ilgili Sözleşme, Teknik Şartname hazırlama Komisyon üyeliği,  Muayene Kabul Komisyonu üyeliği, Rapor, Tutanak vb. mal ve hizmet alım işlerinin yapılmasını sağlamak,
 18. Müdürlük sorumluluğuna giren konular kapsamındaki Toplantı, Eğitim, Etkinlik, İletişim ve Bağlantıları vb. iş ve işlemlerini Planlarını yapmak,
 19. Birim içerisinde mevcut diğer müdürlüklerin iş ve işlemlerini gerektiğinde yapmak,
 20. Daire Başkanlığınca ve Yöneticilerce verilen yazılı ve/veya sözlü tüm görevleri yapmak. Diğer birimlerle ortak iş alanlarının gerektirdiği işleri yapmak. Kurum birimleri ile irtibat halindeki proje ve çalışmaları yapmak. Gelişen teknoloji ve yönetimsel işlevselliklere göre eklenecek tüm iş ve işlemleri yapmak. Birim tanım maddelerinin gerektirdiği hizmetleri gerçekleştirmek,